2014-12-22

Załatwianie spraw - Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza

 Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Zawieranie umów-zleceń od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 - 15:05 pokój nr 302 (wejście główne, III piętro)

 

Przyjmowanie próbek do badań (pobranych przez certyfikowanego próbkobiorcę)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30

po uzgodnieniu terminu pokój nr 302  (wejście główne, III piętro)

Kontakt: tel. 59 8431-291 w.28, fax 59 8438-155 e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl lub kpbw@psse.slupsk

Ewa Jawor, Marzena Dargac, Joanna Maćkowiak

Podstawą do rozpoczęcia procesu zawierania umowy z klientem jest złożenie przez niego zlecenia na piśmie, przesłanie faxem lub ustne zgłoszenie zamiaru zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do prac sporządzana jest z klientem umowa zwana dalej Umową zleceniem oraz Protokół uzgodnień. Czynności te wykonuje Kierownik Laboratorium lub osoba przez niego upoważniona.

Jeden egzemplarz tych dokumentów jest przekazywany klientowi (wraz z fakturą), drugi pozostaje w Laboratorium.


Podczas uzgadniania bierze się pod uwagę następujące czynniki:

  • wymagania klienta łącznie z metodami, które mają być zastosowane (wymagania i metody muszą być jasno określone)
  • możliwości i środki laboratorium potrzebne do realizacji zlecenia
  • termin realizacji
  • cenę badań

 

Koszty badań naliczane są na podstawie cennika usług obowiązującego w PSSE w Słupsku.


Wszelkie różnice pomiędzy zamówieniem (ofertą) klienta a umową, powinny być wyjaśnione przed rozpoczęciem prac.

 

Podpisane Protokołu uzgodnień i Umowy-zlecenia uruchamia realizację badań. W przypadku klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne PIS) możliwe jest prowadzenie badań wg umowy ustnej, do czasu sformalizowania wymagań.

 

Ustalenia zawarte w Umowie-zleceniu i Protokole uzgodnień są obowiązujące dla obu stron od momentu ich podpisania. Wprowadzenie dodatkowych ustaleń lub ich zmiana wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy-zlecenia.

 

Pliki do pobrania:

 

  1. wzór umowy-zlecenia  Pobierz plik
  2. wzór protokołu uzgodnień  Pobierz plik