2014-12-18

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:
 

 1. zadania ogólne:
  1. inicjowanie i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia,
  2. wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad zdrowego stylu życia, zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz udzielania pierwszej pomocy,
  3. pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 2. zadania szczegółowe:
  1. rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania,
  2. opracowywanie i wdrażanie lokalnych środowiskowych programów prozdrowotnych i działań nieprogramowych,
  3. współrealizowanie programów o zasięgu ogólnowojewódzkim i ogólnopolskim,
  4. monitorowanie i ocena realizowanych programów,
  5. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki podejmowanych działań prozdrowotnych,
  6. prowadzenie poradnictwa metodycznego i udostępnianie pomocy metodycznych,
  7. współpraca z administracją rządową, samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi.