2014-12-22

Zadania Laboratorium Badania Środowiska Pracy

Do zadań Laboratorium Badania Środowiska Pracy należy:
1) prowadzenie badań laboratoryjnych i pomiar czynników fizycznych,
    a) badanie zapylenia, obecności metali i związków toksycznych w powietrzu środowiska pracy,
    b) pomiary hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku,
    c) pomiary natężenia oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach,
    d) pomiary wibracji o oddziaływaniu miejscowym i ogólnym,
    e) pomiary wilgotności względnej na stanowiskach z monitorami ekranowymi;
2) interwencyjny nadzór w przypadku awarii przemysłowych;
3) wdrażanie nowych metod badań;
4) udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.